Kérdése van? Kattintson ide

Adatvédelmi tájékoztató

Az SK Trend Kft. nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ügyfeleinek és a honlapra látogató vendégeinek személyes adatait biztonságosan kezelje. Elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az irányadó közösségi jogszabályok szerint jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a http://www.sktrend.hu/ honlap adatkezeléseivel és adatfeldolgozásaival kapcsolatos valam-ennyi információt.

Kérjük, figyelmesen olvassa át a lenti tájékoztatót, és a holnapon igénybe vehető szolgáltatásokat csak abban az esetben vegye igénybe, amennyiben egyetért a lent írottakkal.

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy jelen adatvédelmi tájékoztató is részét képezi az SK Trend Kft. szellemi alkotásainak, így teljes mértékben kiterjed rá jogszabályon alapuló, illetve a holnapon megtalálható szerzői jogi nyilatkozatban foglalt jogi védelem.

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: SK Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-720079
Adatkezelő székhelye: 1026 Budapest, Gábor Áron utca 80. III. em. 7.
Adatkezelő képviselője: Nagykereki - Kerekes Zoltán

2. Adatkezelésre vonatkozó szabályok

Jelen adatkezelési tájékoztató 2017. június 01-tól visszavonásig hatályos.

A jelen adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) foglalt értelmező foga-lommagyarázatoknak. Ezek alapján az adatvédelmi tájékoztató értelmezése során a következő fogalmakat kell alapul venni:

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 7. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
 9. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

A Társaság személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A Társaság az általa kezelt személyes adatokat magáncélra semmilyen körülmények között nem használja fel. A Társaság adatkezelése mindenkor megfelel az Info tv. szerinti célhoz kötöttség alapelvének.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés konkrét céljáról, valamint arról, hogy az adatkezelést milyen jogalapon (érintetti hozzájárulás vagy törvényi felhatalmazás) folytatja.

A Társaság olyan alkalmazottai, akik a Társaságnál adatkezelést végeznek, valamint az adatkezelési műveletét végző szervezetek alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat a legnagyobb biztonságban üzleti titokként megőrizni. Erre tekintettel a Társaságnál személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel bíró személyek a műveletek megkezdése előtt Titoktartási nyilatkozatot tesznek.

A Társaság, annak szervei, illetve alkalmazottai kötelesek a felelős munkatársnál az adatok helyesbítését kezdeményezni, ha észlelik, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen.

A Társaság munkatársai munkájuk során kötelesek gondoskodni arról, hogy jogosulatlan személyek ne te-kinthessenek be a Társaság által kezelt személyes adatokba, azok jogosulatlan személy részére ne legyenek hozzáférhetők, módosítatók vagy megsemmisíthetők.

A Társaság által kialakított adatvédelmi rendszer felügyeletéről a mindenkori ügyvezető gondoskodik.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

A Társaság törekszik arra, hogy az adatkezeléssel érintett személyek a lehető legszélesebb módon ér-vényesíthessék jogaikat. Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a mail@sktrend.hu e-mail címen. A legfontosabb adatvédelemhez kapcsolódó jogosultságokat a kö-vetkező címek alatt részletezzük.

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységé-ről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság számára az adatvédelmi tájékoztatási kötelezettsége kiemelt fontosságú. Így a Társaság az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 15 – tiltako-zási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A Társaság az adatvédelemhez kapcsolódó jogok érvényesülésének elősegítése érdekében a tájékoztatást ingyenesen nyújtja. Költségtérítést csak többszöri, illetve különlegesen bonyolult kérelmek esetén számít fel a Társaság.

A Társaság kérelmet csak az törvényben meghatározott okokból utasít el, melyet minden esetben részletes tájékoztatás követ.

A valóságnak nem megfelelő adatokat a Társaság helyesbíti. Törvényben meghatározott okok fennállása ese-tén a Társaság intézkedik a személyes adatok törlése iránt.

3.2. Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötele-zettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvé-nyesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást a lehető legrövidebb határidőn belül (legfeljebb 15 napon belül) megvizsgálja, majd annak megalapozottsága kérdésében döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozást a Társaság megalapozottnak találta, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. A tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tilta-kozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett nem ért egyet a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a Társaság a döntéssel késedelmeskedik, az érintett 30 napon belül törvényben meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

3.3. Zárolás

A Társaság zárolja az érintett személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha megállapítható, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

3.4. Törlés

A Társaság meghatározott esetekben az általa kezelt személyes adatokat törli. Ilyen eset, ha (i) a személyes adat kezelése jogellenes, (ii) az érintett kéri, (iii) a kezelt adat hiányos vagy téves feltéve, hogy a törlést tör-vény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határ-ideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Társaság a megtett intézkedéseiről az érintettet és mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatke-zelés céljára továbbította.

A Társaság az adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelést biztosítja működése sorn. Az esetleges jogelle-nes adatkezeléssel vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt, illetve az adatfel-dolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a Társaság a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

4. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

1026 Budapest, Gábor Áron utca 80. III. em. 7

4.1. A honlap adatkezelése

A Társaság honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver azonban az Infotv. ren-delkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látoga-tás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, ezért a Társaság minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adatot jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel véd.

A Társaság ezért a honlapján jelen tájékoztatóval tájékoztatja a látogatókat az adatgyűjtésről.

adatkezelés célja: a honlap-látogatási szokások vizsgálata
kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év
adattárolás módja: elektronikus

4.2. Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelő számára az érintett üzenetet küldhet a honlap „Kapcsolat” funkciójával.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig
adattárolás módja: elektronikus

4.3. Kapcsolatfelvétel

A Társaság honlapján (http://www.sktrend.hu/hu/kepzes/siker-trening) lehetősége van a látogatónak az ingyenes online tanfolyamra regisztrálni. A forma kitöltésével a látogató megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Társaság adatvédelmi tájékoztatóját, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja véglegesíteni a regisztrációt.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75239/2014
adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása a Társaság legfontosabb híreiről
kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal
adattárolás módja: elektronikus

5. Adatfeldolgozók

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adat-feldolgozót veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve: DoclerNet Hosting Kft.
címe: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
cégjegyzékszáma: 01-09-186097
adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás

Az Adatfeldolgozó tevékenységét a Társaság utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései sze-rint köteles tárolni és megőrizni.

6. Adatfeldolgozók

A Társaság fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érin-tett által megadott személyes adatainak kezelését érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájé-koztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés lényegi feltételei is megváltoznak, a Társaság külön kéri az érintetti hozzájárulást a módosításhoz.

7. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.

1037 Budapest, Bokor u. 23-25.
06-1 244-8066
mail@sktrend.hu